Rekrutacja 2017/2018

REKRUTACJA DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. BŁ. BRONISŁAWA MARKIEWICZA W MARKACH
W ROKU SZKOLNYM 2017/18

I Informacje ogólne

 1. Katolickie Liceum Ogólnokształcące (KLO) jest trzyletnim liceum z przeznaczeniem dla młodzieży.

 2. Szkoła jest instytucją prywatną na prawie szkół publicznych i jest placówką katolicką prowadzoną przez Zgromadzenie św. Michała Archanioła (michalitów), posiadającą własny program wychowawczy i spójny z nim program profilaktyki.

 3. Cykl kształcenia w KLO jest realizowany w oparciu o przepisy dotyczące edukacji w szkołach publicznych.

 4. Nauczanie i wychowanie w szkole odwołuje się do chrześcijańskiej wizji człowieka przekazywanej przez Kościół Katolicki.

 5. Program kształcenia jest zgodny z odpowiednimi przepisami prawa oświatowego.

 6. Szkoła w pierwszej kolejności chce wspierać w wychowaniu i kształceniu młodzież z rodzin wyznających religię katolicką.

 7. Nauka religii i katecheza stanowi fundament edukacji w szkole i jest obowiązkowa.

 8. W KLO pobiera się czesne oraz inne obowiązkowe opłaty.

 9. Szkoła nie prowadzi elektronicznej rekrutacji i posiada własny informatyczny system rekrutacyjny.

 10. W roku szkolnym 2017/18 planujemy przyjąć do naszej szkoły uczniów, którzy chcą zacząć naukę w liceum na jednym z trzech kierunków:

 • matematyczno-fizycznym;

 • biologiczno-chemicznym;

 • polonistyczno-historycznym.

 1. Oprócz wyżej wymienionych rozszerzeń każdy uczeń będzie uczęszczał na język angielski rozszerzony.

 2. Utworzenie każdego z kierunków zależne jest od ilości chętnych (min. 7 osób).

 3. Oprócz wymienionych rozszerzeń oferujemy obowiązkowe zajęcia fakultatywne (należy wybrać jedno z poniższych):

 • informatyka/robotyka – fakultet z programowania oraz grafiki komputerowej;

 • fakultet artystyczny – zajęcia teatralne z profesjonalnym aktorem;

 1. Uczniowie rozszerzający polski i historię oraz biologię i chemię mają język łaciński.

 2. Głównym językiem obcym w naszej szkole jest język angielski.

 3. Drugi język obcy to do wyboru: język włoski (kontynuacja), język francuski (kontynuacja), …………………(od podstaw).

II Rekrutacja

 1. Rekrutacja do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Markach (KLO) składa się z następujących elementów:

 • wygenerowanie podania za pomocą formularza znajdującego się na stronie: www.rekrutacja.liceumwmarkach.pl

 • złożenie w sekretariacie szkoły następujących dokumentów:

opinia katechety

opinia wychowawcy klasy

– podanie wygenerowane w szkolnym systemie rejestracji kandydatów

podpisane zaświadczenia i zobowiązania (dokumenty po wygenerowaniu przez system rejestracyjny)

oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego

wpłata wpisowego w sekretariacie szkoły

trzy fotografie

 • test pisemny z języka angielskiego (w celu ustalenia poziomu zaawansowania kandydata)

 • rozmowa rekrutacyjna dyrektora i prefekta z rodzicami kandydata

 • rozmowy rekrutacyjne z kandydatami (z dyrektorem i prefektem oraz z jednym z nauczycieli szkoły)

 • złożenie kopii świadectwa ukończenia gimnazjum oraz poświadczonej przez macierzyste gimnazjum kopii zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego

 • złożenie oryginałów świadectwa ukończenia gimnazjum oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego po ogłoszeniu listy przyjętych.

 1. Warunki konieczne do przyjęcia:

 • ocena zachowania na koniec gimnazjum: przynajmniej dobre

 • ocena z religii na koniec gimnazjum: przynajmniej dobra

 • średnia ocen na świadectwie gimnazjalnym: przynajmniej 4,0

 • ilość punktów zdobytych w wyniku rekrutacji: przynajmniej 120

 • ilość punktów za rozmowę z dyrektorem KLO lub osobą przez niego wyznaczoną: przynajmniej 7

 1. Kandydatowi, który spełnia powyższe warunki konieczne, oblicza się punkty decydujące o przyjęciu do szkoły według następujących zasad:

 • w wyniku rekrutacji kandydat do KLO może uzyskać 220 punktów

 • do 100 punktów za wyniki egzaminu gimnazjalnego:

Aby obliczyć ilość zdobytych punktów należy zsumować wyniki egzaminu gimnazjalnego podane w procentach z następujących jego zakresów:

 • języka polskiego,

 • historii z wiedzą o społeczeństwie,

 • matematyki,

 • przedmiotów przyrodniczych,

 • języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

i otrzymaną liczbę procentów pomnożyć przez 0,2.

Przykład:

Kandydat otrzymał następujące wyniki z poszczególnych zakresów egzaminu gimnazjalnego:

 • język polski – 72%;

 • historia i wos – 65%,

 • matematyka – 88%,

 • przedmioty przyrodnicze – 80%,

 • język angielski, poziom podstawowy – 94%.

Sumujemy liczbę procentów: 72+65+88+80+94=399

Otrzymany wynik mnożymy przez 0,2, czyli 399*0,2=79,8. Zatem kandydat otrzymuje za egzamin 79,8 pkt.

 • do 100 punktów za osiągnięcia odnotowane na świadectwie ukończenia gimnazjum

Sposób przeliczania na punkty ocen z języka polskiego, języka angielskiego i dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych wskazanych przez szkołę w zależności od wybranego kierunku:

18 punktów – stopień celujący,

14 punktów – stopień bardzo dobry,

10 punktów – stopień dobry,

6 punktów – stopień dostateczny,

2 punkty – stopień dopuszczający,

Lista przedmiotów punktowanych przy rekrutacji na poszczególne kierunki:

 • matematyczno-fizyczny – język polski, matematyka, fizyka, język angielski;

 • polonistyczno-historyczny – język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, język angielski;

 • biologiczno-chemiczny – język polski, biologia, chemia, język angielski.

sposób przeliczania na punkty osiągnięć ucznia wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum:

13 punktów – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, lub za tytuł laureata innego konkursu, organizowanych przez kuratora oświaty co najmniej na szczeblu wojewódzkim – zasady organizacji tych konkursów określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125).

Finalista lub laureat więcej niż jednego konkursu uzyskuje 13 punktów.

7 punktów – za tytuł finalisty w co najmniej jednym konkursie organizowanym przez kuratora oświaty – zasady organizacji tych konkursów i olimpiad określone zostały w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. Nr 13, poz.125).

Finalista więcej niż jednego konkursu uzyskuje 7 punktów. W przypadku przyznania 13 punktów nie przyznaje się 7 punktów.

5 punktów – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim.

2 punkty – niezależnie od liczby zawodów, w których kandydat brał udział, za uzyskane wysokie miejsce – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkół, co najmniej na szczeblu powiatowym (w przypadku przyznania 5 punktów za osiągnięcia na szczeblu wojewódzkim lub ogólnopolskim nie przyznaje się 2 punktów za osiągnięcia na szczeblu powiatowym).

2 punkty – za osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

2 punkty – za świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem.

do 6 punktów – za średnią arytmetyczną zaokrągloną do trzech miejsc po przecinku, uzyskaną z obowiązkowych zajęć edukacyjnych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum oraz religii lub etyki (w przypadku braku oceny z wymienionych wyżej zajęć edukacyjnych, zajęć tych nie uwzględnia się przy obliczaniu średniej arytmetycznej). Ilość przyznanych punktów to obliczona według powyższych zasad średnia.

przy obliczaniu średniej arytmetycznej przyjmuje się następujące wartości punktowe dla stopni:

6 punktów – stopień celujący,

5 punktów – stopień bardzo dobry,

4 punkty – stopień dobry,

3 punkty – stopień dostateczny,

2 punkty – stopień dopuszczający.

 • Kandydat może zdobyć do 20 punktów za rozmowę rekrutacyjną. Rozmowa składa się z dwóch części:

 • rozmowa z dyrektorem KLO lub wyznaczoną przez niego osobą – do 10 punktów

 • rozmowa z nauczycielem z zakresu materiału obejmującego ogólną wiedzę z (do 10 punktów):

– języka polskiego i historii – w przypadku kierunku polonistyczno-historycznego

– biologii i chemii – w przypadku kierunku biologiczno-chemicznego

– matematyki i fizyki – w przypadku kierunku matematyczno-chemicznego.

III Harmonogram rekrutacji

 1. Spotkania informacyjne dla kandydatów (DZIEŃ OTWARTY):

27 IV 2017 r. godz. 17.00

 1. Terminy rejestracji kandydatów przez szkolny system informatyczny: 

8-19 V 2017 r. ( w dniu 19 maja można się rejestrować do godz. 16.00)

 1. Składanie dokumentów

22-31 V 2017 r. składanie wymaganych dokumentów (w sekretariacie szkoły):

opinia katechety

opinia wychowawcy klasy

podpisane zaświadczenia i zobowiązania (dokumenty po wygenerowaniu przez system rejestracyjny)

oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych uczestniczenia w zajęciach z wychowania fizycznego

wpłata wpisowego w sekretariacie szkoły

trzy fotografie

 1. Rozmowy i test pisemny z J. angielskiego

22-31 V 2017 r. rozmowy dyrektora i prefekta z rodzicami kandydatów (termin ustali sekretariat szkoły)

10 VI 2017 r. rozmowy z kandydatami do KLO (godzinę spotkania ustali sekretariat szkoły)

12 VI 2017 r. – test pisemny z j. angielskiego, godz. 16.00

        5. Termin składania dokumentów (oryginały): 

23-28 VI 2017 r. kandydaci składają  dokumenty (świadectwo ukończenia gimnazjum oraz wyniki egzaminów gimnazjalnych). Gdy KLO jest szkołą pierwszego wyboru kandydaci składają oryginały dokumentów.

        6. Ogłoszenie listy przyjętych uczniów

5 VII 2017 r.

    7. Potwierdzenie woli przyjęcia

6-14 VII 2017 r. ( 14 VII 2017 r. do godz. 12.00)

    8. Lista przyjętych uczniów w KLO

14 VII 2017 r. (do godz. 16.00)

     9. Rekrutacja uzupełniające

W przypadku wolnych miejsc w KLO po zakończeniu rekrutacji, 14 VII 2017 r. dyrektor szkoły ogłosi terminy rekrutacji uzupełniającej.

      10. Opłaty

Opłata wpisowego wynosi – 350 zł – (wnoszona w sekretariacie szkoły przy składaniu dokumentów; wpisowe szkoła zwraca tym, którzy nie zostaną przyjęci do KLO. W innych przypadkach np. rezygnacja ze szkoły, itp. wpisowe jest bezzwrotne):

Czesne w roku szkolnym 2017/18 wynosić będzie 500 zł

Obiad (obowiązkowy raz w tygodniu) 12 zł.

Strój szkolny (opłata jednorazowa; zostanie podana w późniejszym czasie).

© 2015 Michalickie szkoły w Markach | www.szkolawmarkach.pl